ین عکس چهل سال پیش افکار عمومی آمریکا را تکان داد و باعث پایان جنگ ویتنام شد...

عکس این کودک سوری غرق شده در کناره های ترکیه با نسل ما چه خواهد کرد؟