گاهی انتشار آسیب های اجتماعی ضربه روحی بدی به آدم میزنه

انگار که با زدن دکمه انتشار کلید یک بمب مرکزی در وجود خودت را فشرده ای...به همین راحتی انقلابی به پا میکنی که سرازیری اشکها اولین آثار است و مراحل بعدی مشتهای گره کرده و چراهایی که در مغزت میکوبد و ....

امروز انگار همه خبرهای آسیبهای اجتماعی جمع شده بود تا همه توان مرا در این هفته به اتمام برساند .....

توصیه نمیکنم بخوانید اگر انسانیت در وجودتان باشد داغون میشوید:

جزئیات حادثه اسید پاشی دهدشت

 عکس/این درد و عفونت نامش زندگیست؟

رفتن به مدرسه،آرزوی دست نیافتنی کودکان کار