این عکس که در خلال آتش سوزی جنگل های حاشیه می سی سی پی امریکا گرفته شده به عنوان یکی از عکس های برگزیده سال 2008 انتخاب شده است. جنگلبان در حال دادن آب معدنی به کوالای تشنه ای است که از آتش گریخته است.

آب دادن به کوالای تشنه


 عکس برگزیده سال/آب دادن جنگلبان به کوالای تشنه