هفته گذشته دکتر محمدرضا واعظ مهدوی طی سخنرانی در موسسه رحمان برنامه غذایی مردم ایران را طی دهه گذشته بررسی کرد.

رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران با بیان اینکه:« در برنامه پنجم توسعه از آن تاکیدی که در برنامه چهارم بر روی بحث عدالت اجتماعی و فقرزدایی و توانمندسازی فقرا بود نیست.» تاکید کرد:« سهم غذا از سبد هزینه خانوار چه در روستاها و چه در شهرها رو به کاهش است.»

متن این سخنرانی از لحاظ بسیاری مورد توجه و تامل است.

هم برای دولت مردانی که در صدد رفع مشکل فقر دذ جامعه هستند و هم برای خبرنگارانی که به دنبال سوژه های داغ میگردند .