امروز در سایت انتشارات تیمورزاده خواندم که پس از فراز و فرودهای فراوان باز هم به این انتشارات بزرگ کتب پزشکی اجازه شرکت در نمایشگاه کتاب داده نشده است.

متاسف شدم